uprawnienia budowlane w specjalności

Podstrony
 
POŁUDNIOWA OBWODNICA RAWICZA.

Temat: konstruktor/architekt - nie dajmy się zwariować
...konieczności podziału obowiązków jest tam większa, a może dlatego że na studiach wykładowcy nie sączą jadu do uszu "chłonnych" studentów o tym jak to architekci są niedokształceni bo nie wiedzą jak przeliczyć układ statycznie niewyznaczalny - wiem bo sam to przeżyłem na wykładach. Ja jestem architektem, zmieniłem kierunek z konstrukcji budowlanych po 2-gim roku studiów(oczywiście zaliczonym bez problemów i poprawek). Mam uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i współpracuje tylko z tymi konstruktorami, którzy nie żartują z architektów i którzy zdają sobie sprawę z konieczności podziału obowiązków w trakcie realizacji projektu. A tak nawiasem pisząc to na wydziale architektury opracowuje się kilka projektów architektonicznych na semestr ćwicząc PROJEKTOWANIE. Pisząc to z dużej litery chce podkreślić różnicę materiałowe...
Źródło: konstruktorbudowlany.fora.pl/a/a,1806.htmlTemat: UPRAWNIENIA
Witam ja z następującym pytaniem: Mam upr. do projektowania konstr-bud. bez ograniczeń z ubiegłego roku czy mogę wykonać projekt rozbiórki budynków, czy do tego sa potrzebne upr. w specjalności wyburzeniowej ? Bo w rozporządzeniu jest napisane : "§ 21. Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych i kierowania tymi robotami budowlanymi związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.[u]". Czyli jeżeli nie będzie BUMM... (bez użycia mat. wybuchowych) to mogę zrobić projekt rozbiórki czy nie ? czy ktoś się już spotkał z taką sytuacją ? ps. i tak będe musiał napisać do izby z prośbą o...
Źródło: konstruktorbudowlany.fora.pl/a/a,498.html


Temat: Kanalizacja Sanitarna - Przyłączenia
...aktualną mapę zasadniczą działki w skali 1:500; - Spółka wyda odpłatnie warunki techniczne przyłącza (do wydanych warunków dołączona jest stosowna faktura VAT – cennik dostępny w siedzibie TP-KOM Sp. z o.o.), które można będzie odebrać osobiście lub otrzymać listownie. 2. Zlecić wykonanie, na podstawie wydanych przez TP-KOM warunków technicznych, projektu technicznego przyłącza projektantowi posiadającemu uprawnienia budowlane w specjalności zgodnie z przedmiotem projektu. 3. Trasa projektowanego uzbrojenia musi być uzgodniona przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. 4. Projekt techniczny przyłącza (3 egzemplarze) zawierający opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wraz z załącznikiem mapowym należy uzgodnić w TP-KOM Sp. z o.o. - uzgodnienie dokumentacji...
Źródło: tarnowo-podgorne.info/viewtopic.php?t=1997


Temat: Kto NIE może wykonywać świadectw charakterystki
...prawnych; 2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej: a) studia magisterskie albo b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych; 3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.", Jak się to teraz ma do osób które skończyły/kończą/zamierzają iść studia podyplomowe mogą teraz czy już nie? Czy ktoś zna może interpretację czy każda...
Źródło: forum.epbd.pl/viewtopic.php?t=82


Temat: Wolne stanowiska - GDDKiA / UTK / ITD
...trakcji elektrycznych lub mechaniki * doświadczenie: 10 lat doświadczenia zawodowego w tym 7 lat na stanowiskach produkcyjno – wykonawczo – utrzymaniowych: monter, brygadzista (elektryk, mechanik, elektromechanik) oraz 3 lata na stanowiskach samodzielnych bezpośrednio związanych z: projektowaniem lub wytwarzaniem lub utrzymaniem lub eksploatacją taboru lub urządzeń i budowli kolejowych * pozostałe wymagania niezbędne: * uprawnienia budowlane w specjalności: urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym lub uprawnienia elektryczne, elektroenergetyczne, * znajomość przepisów prawnych z zakresu transportu kolejowego, prawa budowlanego oraz zagadnień związanych z produkcją i zastosowaniem wyrobów kolejowych, * znajomość zagadnień dotyczących eksploatacji i utrzymania budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, *...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=810


Temat: Oferta pracy
...5 (pięć) lat doświadczenia , na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) na robotach związanych z budową, przebudową/modernizacją infrastruktury kolejowej. kierownik robót torowych posiadający: — co najmniej 3 letnie łączne doświadczenie na stanowisku kierownika robót w branży nawierzchni i podtorza, — uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń uprawniających do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: stacja, węzeł, linia i bocznica kolejowa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw.; d) kierownik robót elektrotrakcyjnych –(min. 1 osoba) posiadający:...
Źródło: forumkolejowe.netmark.pl/viewtopic.php?t=467


Temat: Uprawnienia Budowlane Interpretacja
...mowa o: 1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury; Jeżeli moje uprawnienia służyłyby do projektowania części obiektu np. do konstrukcji to powinno to być odzwierciedlone w jakimś zapisie ustawy lub rozporządzenia. § 16. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie: 1) sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu lub 2) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu. 2.
Źródło: konstruktorbudowlany.fora.pl/a/a,1393.html


Temat: Studia podyplomowe
Moim skromnym zdaniem osoby które mają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej i projektują instalacje ogrzewnia, wentylacji i klimatyzacji mają na tyle dużo wiedzy i umiejętności, że na pewno by sobie poradzili bez studiów podyplomowych przy opracowywaniu świadectw energetycznych, natomiast pozostali jak najbardziej powinni skorzystać ze studiów podyplomowych. Pozdrawiam
Źródło: forum.epbd.pl/viewtopic.php?t=12


Temat: Rozszerzenie uprawnień konstruktorów - wybory delegatów
Tak dla ścisłości zamieszczam wyciąg z aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Co może projektować architekt w zakresie konstrukcji: 2. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m3 oraz: 1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m; 2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie...
Źródło: konstruktorbudowlany.fora.pl/a/a,1920.html


Temat: Ul. Wiadukt na os. Poręba
...sto tysięcy złotych 00/100). III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności następujących wymagań: a) dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności: - drogowej ( min. 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych ( min. 1 osoba),- instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych ( min. 1 osoba),- instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( min. 1 osoba) ( podstawa prawna- art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity Dz.U z 2006 r Nr 156, poz. 1118), a także...
Źródło: poreba2.fora.pl/a/a,9.html


Temat: Uprawnienia Do Projektowania Inżynierów Budowncitwa
Aby zobrazować różnicę cytuję: ARCHITEKTURA W OGRANICZONYM ZAKRESIE Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, o kubaturze do 1.000 m3 na terenie zabudowy zagrodowej. KONSTRUKCJE W OGRANICZONYM ZAKRESIE
Źródło: pdk.piib.org.pl/forum/index.php?showtopic=1293


Temat: Zanotuję, bo zaraz zapomnę.
...wiedza z zakresu SSL/TLS kryptografii, środowiska MS Windows Server 2003/2008 bardzo dobra znajomość protokołów TCP/IP i technologii DNS min 3 letnie doświadczenie w administrowaniu systemami AIX v5, v6 doświadczenie w pracy z Oracle v9, v10 lub v11 umiejętność pisania skryptów: Shell i Perl znajomość konfiguracji rozwiązań SAN doświadczenie w instalacji HACMP i produktów Tivoli( Framework, Netview, Omnibus, ITM) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi i drogowymi umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi prawo jazdy kat. B prawo jazdy kat. C+E pełna dyspozycyjność niekaralność znajomość przepisów prawa farmaceutycznego min. 2-letniego doświadczenia w pracy w aptece lub w hurtowni farmaceutycznej bardzo dobra znajomość...
Źródło: sulejowek.info/portal/viewtopic.php?t=104


Temat: Inicjatywa legislacyjna Izby Architektów RP
...unijnym oraz przepisami, jakie obowiązują w innych krajach Europy. Wracając do tematu zakresu uprawnień, to jest tak, że obecnie architekt nie może projektować żadnych konstrukcji, co też prowadzi do absurdów. Architekt nie może projektować konstrukcji? Chyba Kolega żartuje… Proszę bardzo, co może projektować architekt (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie): 2. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m3 oraz: 1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m; 2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie...
Źródło: konstruktorbudowlany.fora.pl/a/a,770.html


Temat: konstruktor/architekt - nie dajmy się zwariować
...ograniczonych konstrukcyjnych). Inżynier budownictwa powinien mieć możliwość zdobycia uprawnień do samodzielnego projektowania budowlanego, tak jak to zostało zapisane w rozporządzeniach, dyplomie ukończenia studiów oraz w dyrektywie. Raczej wolałbym odejść od pojejscia kubaturowego na rzecz zapisu o wyłączeniu obiektó w dużym znaczeniu architektonicznym (tak jak w przypadku Czech). Co może projektować architekt: 2. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m3 oraz: 1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m; 2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie...
Źródło: konstruktorbudowlany.fora.pl/a/a,1806.html


Temat: Konieczność posiadania certyfikatu energetycznego
...audytorzy energetyczni, którymi mogą być osoby z uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Warunkiem uzyskania tytułu audytora energetycznego jest ukończenie szkolenia w zakresie dokonywania oceny energetycznej budynków oraz wpis do rejestru osób uprawnionych, prowadzonego przez Izbę Architektów oraz Izbę Inżynierów Budownictwa. Natomiast kontrole mają być przeprowadzane przez osoby mające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. źródlo: audytenergetyczny.pl
Źródło: certyfikatt.pl/forum/viewtopic.php?t=11


Temat: konstruktor/architekt - nie dajmy się zwariować
...z uprawnieniami bez ograniczeń mogą projektować budynek kompleksowo (łącznie z elementami konstrukcyjnymi). Spór jest wynikiem braku definicji "architektury"- pojęcia stosowanego zarówno w ustawie prawo budowlane, jak i aktach wykonawczych do tej ustawy- np. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWAz dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w § 16 ust.1 stanowi, że: " Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie: 1) sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu lub 2) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiekt" Co zatem oznacza zwrot "w odniesieniu do architektury"?...
Źródło: konstruktorbudowlany.fora.pl/a/a,1806.html


Temat: Planowane remonty trakcji szynowej w latach 2008 - 2013
...się wykonawcy, którzy dysponują lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób posiadających uprawnienia zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa budowlanego, Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (także przepisów wcześniej obowiązujących) oraz będących członkami właściwej izby samorządu zawodowego, tj.: •co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, •co najmniej jedną osobą posiadającą
Źródło: forum.tramwaje.slask.pl/viewtopic.php?t=858


Temat: Koszty kierownika budowy
...zakres robót budowlano - montażowych , remontowych § Sporządzanie przedmiarów robót w oparciu o dokumentację techniczną i obmiary z natury § Wycena obiektów na podstawie założeń projektowych § Weryfikacja kosztorysów i obmiarów robót § Weryfikacja dokumentacji projektowej § Negocjacje i wybór wykonawców robót , negocjacje z dostawcami i podwykonawcami § Odbiory budynków i lokali mieszkalnych od developerów Od 2006 roku posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Dodatkowo jestem członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 6lat czynnie pracuję w branży budowlanej na stanowisku kierowniczym. Przy nawiązaniu współpracy oferuję ze swojej strony pełen profesjonalizm, uczciwość i zaangażowanie. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania telefonicznie lub...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=3819


Temat: Pseudo-deptak na Kościuszki
...się uprawnieniami do projekto wania w zakresie architektonicznym lub urbanistycznym, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te występujące wspólnie i które spełniają dod atkowo następujące wymagania: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub urbanistycznej do projektowania bez ograniczeń oraz są członkami właściwej Izby Architektów lub Izby Urbanistów RP, zgodnie Prawem budowlanym oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 428 z późniejszymi zm. lub dysponują osobami, które posiadają ww. uprawnienia...
Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=3743


Temat: Kierownik budowy, projektant
OFERUJĘ USŁUGI W ZAKRESIE WYKONYWANIA FUNKCJI: 1. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO 2. KIEROWNIK BUDOWY 3. SPORZADZANIE ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH 4. ADAPTACJE PROJEKTÓW GOTOWYCH 5. PROJEKTY INDYWIDUALNE 6. PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA 7. WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 8. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ NOWA SÓL I OKOLICE Uprawnienia Budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Kontakt: telefon 601 522 895 mail: jerzy-wagner@wp.pl
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=10453


Temat: Wolne stanowiska - GDDKiA / UTK / ITD
...* sporządzanie informacji o zaawansowaniu rzeczowym i finansowym prowadzonych robót, * przygotowywanie informacji o pracy wykonawców w zakresie organizacji, dyscypliny technologicznej, jakości robót i ich oznakowania, Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b ę d n e * wykształcenie: wyższe wyższe o specjalności drogowej. * pozostałe wymagania niezbędne: o wiedza specjalistyczna w zakresie budowy dróg i mostów, o uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, wraz z przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, o znajomość przepisów prawa budowlanego, o znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, o bardzo dobra znajomość pracy na komputerze (pakiet Office), o umiejętność analitycznego myślenia, o prawo jazdy kat. „B”, wymagania dodatkowe * udział w realizacji co najmniej jednego...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=810


Temat: Inicjatywa legislacyjna Izby Architektów RP
..."architektoniczny" dla inżynierów budownictwa (dlaczego nie mogę np. samodzielnie zaprojektować i podpisać swojego domku jednorodzinnego? Posiadam na tyle wystarczające wyczucie estetyki, żeby był ładny i funkcjonalny obiekt budowlany. Nie dzieło, ale estetyczny obiekt, całkowicie poprawnie zaprojektowany). Co do zakresu uprawnień to cytuję rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie: § 17.2. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m3 oraz: 1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m; 2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie...
Źródło: konstruktorbudowlany.fora.pl/a/a,770.html
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates